Applewood Prosciutto Artisan Wraps

Artisan Wraps

ITEM UPC: 708531-294935

INGREDIENTS: Fresh Mozzarella: Pasteurized Milk & Cream, Vinegar, Vegetable Enzymes, Salt. Prosciutto: Pork, Salt, Spice (smoking process uses genuine, all natural applewood).

CONTAINS MILK

applwood prosciutto AW

applwood prosciutto AW barcode

Share